ގަރާޖު ސޭލް

މެރިން އިކުއިޕްމެންޓްސްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހާއްސަ ގަރާޖު ސޭލެއް މި މާރޗްމަހުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މި ސޭލްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފަދަ ގިނަ މުދާތަކެއް ހެޔޮ އަގެއްގައި ދޫކޮއްލުމެވެ.  މިކަމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވަކި ކައުންޓަރަކުން ރޭގަނޑު 8 އިން 11އަށް މެރިން އިކުއިޕްމެންޓްސް ގެ ފިހާރައިން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ